Từ khóa: active Windows Photo Viewer trên win 10

Kích hoạt Windows Photo Viewer trên Windows 10

Mặc định thì Windows Photo Viewer không còn là một công cụ xem ảnh mặt