Từ khóa: kích hoạt Windows Photo Viewer

Kích hoạt Windows Photo Viewer trên Windows 10

Mặc định thì Windows Photo Viewer không còn là một công cụ xem ảnh mặt